Hotărârea nr. 137/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiul din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi folosirea acestor fonduri pentru construirea de locuinţe sociale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiul din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi folosirea acestor

 fonduri pentru construirea de locuinţe sociale

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere expertiza tehnică întocmită de asociaţia Experţilor Tehnici prin care se stabileşte preţul pe metru pătrat pentru spaţiul din str.Anastasie Panul, bl.1a1;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de Asociaţia Experţilor Tehnici cu privire la stabilirea preţului pe metru pătrat pentru spaţiul din str.Anastasie Panu, bl.1A1.

            Art.2 Se hotărăşte scoaterea la licitaţie a acestui spaţiu, preţul de pornire fiind de 2.241.807 lei/mp.

            Art.3 Fondurile obţinute din vânzarea spaţiului vor fi folosite conform art.9 alin.b şi art.50 din Legea nr.114/1996 pentru construirea de locuinţe sociale.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.137

din 17 august 1998