Hotărârea nr. 136/1998

HOTĂRÂRE privind asigurarea de fonduri pentru continuarea executării lucrării "Consolidare versant şos.Stefan cel Mare în municipiul Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea de fonduri pentru continuarea executării lucrării

“Consolidare versant şos.Stefan cel Mare în municipiul Iaşi”

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Poduri şi Consolidări Versanţi;

            In temeiul art.20 lit.e şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1998, astfel:

- Trecerea a 2 miliarde lei de la Cap.63.0220 - servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli materiale la Cap.63.0270 - cheltuieli de capital - consolidări versanţi, pentru continuarea executării lucrării “Consolidare versant şos.Stefan cel Mare în municipiul Iaşi”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice - Birou Poduri şi Consolidări Versanţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Nr.136

din 17 august 1998