Hotărârea nr. 134/1998

HOTĂRÂRE privind utilizarea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.103 din 15 iunie 1998;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice;

            In conformitate cu prevederile art.21 lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Taxa specială de 40.000 lei pentru sprijinirea sportului de performanţă, colectată în contul extrabugetar 5004104541580 deschis la Trezoreria Iaşi să fie lunar virată în contul Fotbal Club Municipal “Poli” Iaşi nr.25110240211642003 deschis la Bankcoop Iaşi în procent de 70% şi 30% pentru celelalte sporturi de performanţă pe care le va hotărâ Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Fotbal Club Municipal Iaşi va prezenta lunar Consiliului Local Iaşi modul de gestionare a sumelor primite.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

                                                                  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

            Antimir Daşu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.134

din 17 august 1998