Hotărârea nr. 133/1998

HOTĂRÂRE privind preluarea contractului în vederea realizării grupului statuar "Statuia Unirii" direct cu executantul lucrării sculptorul Constantin Crengăniş

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea contractului în vederea realizării grupului statuar  “Statuia Unirii” direct cu executantul lucrării, sculptorul Constantin Crengăniş

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea finalizării grupului statuar “Statuia Unirii”, obiectiv realizat în baza contractului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Oficiul Teritorial al Uniunii Artiştilor Plastici;

            Având în vedere adresa nr.136/30.07.1998 a Oficiului Teritorial al Uniunii Artiştilor Plastici prin care ne comunică renunţarea la contract şi recomandă încheierea contractului cu executantul Constantin Crengăniş;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă preluarea contractului privind realizarea grupului statuarStatuia Unirii” de către executantul Constantin Crengăniş.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR ,

            Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.133

din 17 august 1998