Hotărârea nr. 132/1998

HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului NICHITA GHEORGHE din Consiliul de administraţie la R.A.Termoficare Iaşi cu domnul CRUDU AUREL - consilier municipal

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea domnului NICHITA GHEORGHE din Consiliul de administraţie la R.A.Termoficare Iaşi cu domnul CRUDU AUREL - consilier municipal

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi , prin excepţie este posibilă în conformitate cu Hotărârea  87 din 15 iunie 1998 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în regie;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.30/1997 modificată şi completată prin Legea nr.207/1997 şi în baza Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.13 din Legea nr.15/1990;

            Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă înlocuirea domnului NICHITA GHEORGHE din Consiliul de administraţie la R.A.Termoficare Iaşi cu domnul CRUDU AUREL - consilier municipal.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            George Costin                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.132

din 23 iulie 1998