Hotărârea nr. 131/1998

H O T Ă R Â R E privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi în folosinţa S.C."IASI XXI" SCA a unei anexe la spaţiul comercial existent în Bd.Primăverii nr.1 în suprafaţă de 78 37 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi în folosinţa

S.C.”IASI XXI”SCA a unei anexe la spaţiul comercial existent în

Bd.Primăverii nr.1, în suprafaţă de 78,37 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerile din care rezultă necesitatea sprijinirii şi stimulării activităţilor de tineret şi comerţ;

            Având în vedere faptul că spaţiul comercial din Bd.Primăverii nr.1, a trecut în folosinţa S.C.”IASI XXI”SCA ;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi în folosinţa S.C.”IASI XXI”SCA a suprafeţei de 78,37 mp. construită - ca anexă la spaţiul comercial situat în Bd.Primăverii nr.1.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            George Costin                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.131

din 23 iulie 1998