Hotărârea nr. 130/1998

H O T Ă R Â R E privind repartizarea către Biblioteca "Gheorghe Asachi" Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Păcurari nr.29 parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea către Biblioteca “Gheorghe Asachi” Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Păcurari nr.29, parter

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.109379/21.07.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere cererea Bibliotecii “Gheorghe Asachi” Iaşi înregistrată sub nr.108246/25.06.1998;

            In conformitate cu prevederile art.28 din  Legea nr.69/1991 republicată - privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani de zile Bibliotecii “Gheorghe AsachiIaşi, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Păcurari nr.29, parter.

            Art.2 Spaţiul va fi folosit pentru filiala din Păcurari a Bibliotecii “Gheorghe Asachi”, schimbarea profilului de activitate conducând la rezilierea contractului dintre Consiliul Local şi această instituţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Bibliotecii “Gheorghe AsachiIaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            George Costin                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.130

din 23 iulie 1998