Hotărârea nr. 13/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi cartier nr.9 Nicolina CUG tarla 53 parcela CAT 2798 cu vecinătăţile : str.Libertăţii podul peste pârâul Nicolina Pasaj superior CUG linie CF.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi, cartier nr.9 Nicolina CUG, tarla 53, parcela CAT 2798 cu vecinătăţile : str.Libertăţii podul peste pârâul Nicolina, Pasaj superior CUG, linie CF.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.537 din 14 ianuarie 1998 a RAJAC Iaşi, prin care solicită concesionarea suprafeţei de 514 mp., teren situat în Iaşi, str.Libertăţii în vecinătatea Punctului dispecer CUG al RAJAC Iaşi, teren necesar amenajării unei platforme pentru parcarea maşinilor de intervenţii la conductele de apă şi canalizare din acea parte a oraşului;

            Având în vedere avizul Comisiei de urbanism din data de 28.10.1997;

            Având în vedere Expertiza tehnică nr.536/1 din 12.11.1997 efectuată de S.C.Societatea experţilor tehnici - Filiala Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de S.C.”Societatea experţilor tehnici” S.A.- Iaşi, cu privire la terenul situat în Iaşi, str.Libertăţi, zona CUG Iaşi în valoare de 29537164 lei.

            Art.2 Se concesionează fără licitaţie, suprafaţa de 514 mp. teren Regiei autonome judeţene apă-canal, pentru amplasarea platformei de parcare a mijloacelor de intervenţie.

            Art.3 Concesionarea se face pe 25 ani. Redivenţa mp./an este 2300 lei, redivenţă ce se va indexa anual.

            Art.4 Imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesionare.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea executării, celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.13

din 26 ianuarie 1998