Hotărârea nr. 129/1998

H O T Ă R Â R E privind suplimentarea numărului de personal al Compartimentului Juridic - D.A.F.I.S. cu 2 consilieri juridici

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea numărului de personal al Compartimentului Juridic - D.A.F.I.S.

cu 2 consilieri juridici

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Personal  şi D.A.F.I.S. privind necesitatea suplimentării numărului de posturi de consilier juridic la D.A.F.I.S.;

            Având în vedere Legea nr.69/1991 art.20 lit.d privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R  Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea numărului de personal al Compartimentului Juridic D.A.F.I.S. cu 2 consilieri juridici.

            Art.2 Organigrama şi statul de funcţii vor fi modificate corespunzător art.1.

            Art.3  Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

         George Costin                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.129

din 23 iulie 1998