Hotărârea nr. 128/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea programului de restructurare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea programului de restructurare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.11539 din 14.07.1998, a R.A.T.C.Iaşi privind aprobarea Programului de restructurare întocmit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.23/1998;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.U.nr.9 din 14.06.1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programului de restructurare, privatizare, lichidare;

            Având în vedere dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi art.46 din O.G.U. nr.44/1997 privind transporturile;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă Programul de restructurare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă structura organizatorică a personalului R.A.T.C.Iaşi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Consiliul de administraţie a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                                         SECRETAR,

            George Costin                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.128

din 23 iulie 1998