Hotărârea nr. 126/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectul Legii nr.109/1998, a Legii nr.72/1996 privind finanţele publice şi Normele Metodologice nr.36393/03.06.1998;

            Având în vedere prevederile Decretului nr.151/1975, a Legii nr.27/1994 şi O.G.nr.61/1998 privind activităţile autofinanţate;

            Având în vedere adresa D.G.F.P.S.Iaşi nr.17836/13.07.1998;

            Având în vedere prevederile art.nr.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la venituri în sumă de 140.763.269 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 140.763.269 mii lei.

            Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1998, la venituri în sumă de 25.266.000 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 25.266.000 mii lei.

            Anexele nr.7-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Sumele rezultate lunar din depăşirea încasărilor din venituri proprii vor fi repartizate pentru activităţile de gospodărie comunală.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice de Stat Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

          George Costin                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.126

din 23 iulie 1998