Hotărârea nr. 125/1998

H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului NECULAU CONSTANTIN

M01UNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului NECULAU CONSTANTIN

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului Neculau Constantin în funcţia de consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            ARTICOL UNIC : Se validează mandatul de consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului Neculau Constantin.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

         George Costin                                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.125

din 23 iulie 1998