Hotărârea nr. 124/1998

H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

            In temeiul art.19 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            ARTICOL UNIC : Mandatul de consilier municipal Iaşi al domnului NICHITA GHEORGHE încetează cu data prezentei.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        George Costin                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.124

din 23 iulie 1998