Hotărârea nr. 123/1998

HOTĂRÂRE privind îmbunătăţirea tarifelor pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin H.C.L.nr.171/20.10.1997

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind îmbunătăţirea tarifelor pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin H.C.L.nr.171/20.10.1997

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Serviciului de Administrare Patrimoniu:

            Având în vedere art.28 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică tarifele speciale pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin anexa la H.C.L.nr.171/20.10.1997.

            Art.2 Preţurile şi tarifele pentru serviciile de pompe funebre vor fi cele din anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.3 Sumele rezultate vor fi depuse în contul nr.5004064541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi folosite pentru întreţinerea şi amenajarea cimitirelor.

            Art.4 Prin prezenta hotărâre se revocă H.C.L.nr.127/21.08.1997 şi H.C.L. nr.171/20.10.1997.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei Economice pentru a fi adusă la îndeplinire.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

            Ciobanu Romeo                                             cons.Lenuţa Milatinovici

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.123

din 19 iunie 1998