Hotărârea nr. 122/1998

HOTĂRÂRE ,privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat în str.Ghica Vodă nr.15,teren ce face obiectul asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi,Fundaţia Academică "Petre Andrei"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat în str.Ghica Vodă nr.15, teren ce face obiectul asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi

 Fundaţia Academică “Petre Andrei”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.79/18 mai 1998 prin care Consiliul Local al Municipiului Iaşi aprobă în principiu asocierea sa cu Fundaţia Academică “Petre Andrei” în sensul punerii la dispoziţia Fundaţiei a suprafeţei de teren de 591,00 mp. situată în str.Ghica Vodă nr.15;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din str.Ghica Vodă nr.15 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Fundaţia AcademicăPetre Andrei”, în care sens, Consiliul Local al Municipiului Iaşi pune la dispoziţia Fundaţiei un teren situat în Iaşi, str.Ghica Vodă nr.15, în suprafaţă de 869,00 mp., teren pe care Fundaţia va edifica o construcţie, profitul realizat urmând a fi împărţit în conformitate cu clauzele contractului de asociere.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din str.Ghica Vodă nr.15, în suprafaţă de 869,00 mp.

            Art.3 Prezenta hotărâre abrogă  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.79/18 mai 1998.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

       Ciobanu Romeo                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.122

din 19 iunie 1998