Hotărârea nr. 12/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi zona staţiei de pompare RAJAC Podul de Piatră Cartier Centru nr.13 cvartal (tarla) 102 parcela CAT 3202

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi, zona staţiei de pompare RAJAC, Podul de Piatră, Cartier Centru nr.13, cvartal (tarla) 102,

parcela CAT 3202

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.596 din 14 ianuarie 1998 a RAJAC Iaşi, prin care solicită concesionarea suprafeţei de 950 mp., teren situat în Iaşi, str.Splai mal Stâng Bahlui în zona staţiei de pompare RAJAC Iaşi, teren necesar amplasării platformei de parcare auto şi având în vedere regia este de interes local se impune o concesionare directă;

            Având în vedere avizul Comisiei de urbanism din data de 28.10.1997;

            Având în vedere Expertiza tehnică nr.536/1 din 12.11.1997 efectuată de S.C.Societatea experţilor tehnici - Filiala Iaşi;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de S.C.”Societatea experţilor tehnici” S.A.- Iaşi, cu privire la terenul situat în Iaşi, str.Splai mal Stâng Bahlui în zona staţiei de pompare RAJAC Iaşi în valoare 158398031,5 lei.

            Art.2 Se concesionează fără licitaţie, suprafaţa de 950 mp. teren Regiei autonome judeţene apă-canal, pentru amplasarea platformei de parcare auto.

            Art.3 Concesionarea se face pe 25 ani. Redivenţa mp./an este 6670 lei, redivenţă ce se va indexa anual.

            Art.4 Imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi încheie contractul de concesionare.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea executării, celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.12

din 26 ianuarie 1998