Hotărârea nr. 118/1998

HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Consiliului de Administraţie al

REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi , prin excepţie este posibilă în conformitate cu Hotărârea  87 din 15 iunie 1998 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în regie;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.30/1997 modificată şi completată prin Legea nr.207/1997 şi în baza Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se numeşte Consiliul de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI , în următoarea componenţă:

1.ec.Vasile Dumitriu                                                      - Viceprimarul Municipiului Iaşi

2.ing.Arcadie Dubeţ                                                      - Director

3.cons.jr.Lenuţa Milatinovici                                         - Secretarul Municipiului Iaşi

4.Gheorghe Lungu                                                        - consilier municipal

5. Gheorghe Nichita                                                      - consilier municipal

6. Romeo Olteanu                                                        - consilier municipal

7. cons.jr.Lăcrămioara Vernica                                     - Sef Serviciu contencios

            Art.2 Consiliul de administraţie va fi condus de către managerul dl.ing.Arcadie Dubeţ.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.118

din 19 iunie 1998