Hotărârea nr. 116/1998

HOTĂRÂRE privind acordarea punctajului conform cap.VII - pct.3 din Hotărârea nr.56/1994 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea punctajului conform cap.VII - pct.3 din Hotărârea nr.56/1994 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cap.VII pct.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.56/1994, privind punctajul pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea soluţionării cererilor de locuinţe conform O.G.nr.19/1994;

            Având în vedere referatul nr.105430/1998 întocmit de D.A.F.I.S. prin care se înaintează cererea nr.19818/1998 şi actele depuse de familia Bucătaru Ioan şi Mihaela care solicită acordarea punctajului prevăzut de cap.VII pct.3 din H.C.L. nr.56/1994;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, modifiactă şi completată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea cu 200 de puncte a punctajului actual acordat familiei BUCATARU IOAN SI MIHAELA, ca urmare a aplicării cap.VII pct.3 din H.C.L. nr.56/1994.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Comisiei sociale pentru aplicarea O.G.nr.19/1994 şi Direcţiei Administrarea Fondului Imobiliar de Stat pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDIŢĂ                                        SECRETAR,

    George Carapanu                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.116

din 15 iunie 1998