Hotărârea nr. 11/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul justificativ al R.A.T.C.Iaşi înregistrat la nr.2/05.01.1998 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind sumele prevăzute în bugetul rectificat al R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 - privind finanţele publice, ale Legii nr.72/1997 - privind bugetul de stat pe anul 1997;

            Având în vedere prevederile art.22, litera “e” din Legea nr.69/1991 - republicată în anul 1996 - privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1996 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 1997, al R.A.T.C.Iaşi, având la venituri suma de 87.007.000 lei mii lei, iar la cheltuieli suma de 86.926.000 mii lei.

            Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Direcţia Economică şi R.A.T.C.Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.11

din 26 ianuarie 1998