Hotărârea nr. 109/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din str.Vasile Conta nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din str.Vasile Conta nr.9

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.107452/05.06.1998 înaintată de Institutul de Istorie “A.D.Xenopol” prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat la adresa, Iaşi, str.Vasile Conta nr.9;

            Având în vedere referatul nr.107452/05.06.1998 al Direcţiei de Administrare  a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere dispoziţiile art.20, alin.1 şi 2 lit.g,n,r şi ale art.86 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale şi posibilitatea acestora de a da în folosinţă gratuită pe termen limitat imobile din patrimoniu;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Atribuie în folosinţă gratuită INSTITUTULUI DE ISTORIE “A.D.XENOPOL” imobilul situat în Iaşi, str.Vasile Conta nr.9.

            Atribuirea în folosinţă gratuită va fi pe termen de 2 ani.

            Art.2 Schimbarea destinaţiei spaţiilor aflate în imobil şi nîndeplinirea scopului propus, duce la încetarea efectelor prezentei hotărâri şi evacuarea din spaţiu.

            Art.3 Institutul de Istorie “A.D.XENOPOL” v-a prezenta anual raportul  de activitate al Comisiei pentru cultură a Consiliului Local Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S şi Institutului de IstorieA.D.Xenopol”.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.109

din 15 iunie 1998