Hotărârea nr. 107/1998

HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.48-50

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi, str.Cuza Vodă nr.48-50

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere certificatele emise de Filiala Arhivelor Statului Iaşi nr.535/11.05.1998, prin care se certifică faptul că imobilul situat în str.Cuza Vodă nr.48/50 este proprietate a Primăriei Municipiului Iaşi, în aceasta funcţionând CASA DE RAPORT;

            Având în vedere că acest imobil, cumpărat de Primăria Municipiului Iaşi, având destinaţia mai sus menţionată, a fost preluat ulterior de stat şi dat în administrarea GIGCL, fiind transmise prin reorganizări mai întâi Regiei Autonome Citadin şi apoi Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.49/26 august 1996 şi Hotărârea Consiliului Local nr.91/30.09.1996 privind înfiinţarea Serviciului de administrare a domeniului public şi privat şi modalităţile de constituire a patrimoniului acestuia prin care obiectivul de activitate şi patrimoniul Serviciului se constituie parţial prin desprinderea unor activităţi ale R.A.Citadin.

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de SAP, prin care se propune preluarea imobilului din str.Cuza Vodă nr.48-50, aflat în prezent în administrarea DAFIS;

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului din Iaşi, str.Cuza Vodă nr.48-50, cu terenurile aferente rezultate din actele de proprietate.

            Art.2 Prin expertiza tehnică, aceste clădiri, cu terenurile care le împrejmuiesc, vor fi înregistrate în patrimoniul Consiliului Local, care va dispune de ele funcţie de interesele municipalităţii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată la D.A.F.I.S., S.A.P. şi altor servicii de specialitate ale Consiliului Local interesate în ducerea ei la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            George Carapanu                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.107

din 15 iunie 1998