Hotărârea nr. 106/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a unor suprafeţe de teren situate în Iaşi str.Bradului - PT1 Nicolina str.Prof.Paul nr.7 şi str.Zugravi - PT5 Gară către R.A.Termoficare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare a unor suprafeţe de teren situate în Iaşi, str.Bradului - PT1 Nicolina, str.Prof.Paul nr.7 şi str.Zugravi - PT5 Gară, către R.A.Termoficare

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.33629/4.06.1998 a R.A.”Termoficare” Iaşi, prin care solicită - atribuirea - unor suprafeţe de terenuri de:

S1 - 24 mp.                  - situată în str.Bradului, în vecinătatea PT 1 - Nicolina;

S2 - 30,36 mp. - str.Prof.Paul nr.7

S3 - 30,36 mp. - str.Zugravi - PT 5 Gară;

în vederea construirii unor spaţii de depozitare;

            Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi Certificatele de urbanism nr.922/22.04.1998 şi respectiv 923/22.04.1998; 894/15.04.1998;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20, art.84 şi 86 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executărioi construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în administrare, către R.A.Termoficare Iaşi, a suprafeţelor de:

S1 - 24 mp. - situată în str.Bradului - PT 1 Nicolina;

S2 - 30,36 mp. - str.Prof.Paul nr.7

S3 - 30,36 mp. str.Zugravi - PT5 Gară

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.106

din 15 iunie 1998