Hotărârea nr. 104/1998

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii, şi parcuri

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea amenajării de noi locuri de joacă pentru copii, reparării şi întreţinerii celor existente, precum şi necesitatea amenajării de parcuri şi întreţinerii celor existente;

            In conformitate cu art.89 din Legea nr.69/1991, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.22/1996 - care prevede că, Consiliile Locale se pot asocia cu agenţi economici în vederea realizării unor activităţi de interes public;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi prin licitaţie cu agenţii economici în vederea realizării de parcuri şi locuri de joacă pentru copii, modernizarea şi întreţinerea celor existente.

            Art.2 In vederea realizării acestei asocieri, agenţii economici vor realiza modernizarea parcurilor şi locurilor de joacă pentru copii, iar Consiliul Local al Municipiului Iaşi le v-a permite acestora amenajarea de spaţii comerciale provizorii în aceste locuri (fără alimentaţie publică).

            Art.3 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi pentru perfectarea şi semnarea contractului de asociere, după avizare.

            Art.4 Până la data de 1 iulie 1998, Direcţia Tehnică va inventaria locurile de joacă pentru copii şi parcurile care pot face obiectul unor asemenea contracte de asociere iar Serviciul de urbanism va întocmi proiecte tip ce vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost.

            Prin caietul de sarcini se va reglementa suprafaţa ocupată de construcţia provizorie în funcţie de mărimea parcului.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        George Carapanu                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.104

din 15 iunie 1998