Hotărârea nr. 103/1998

HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere fondurile minime destinate sportului de performanţă la nivelul municipiului Iaşi;

            Având în vedere că pentru formarea sportivilor de performanţă sunt necesare fonduri;

            In conformitate cu prevederile art.21 lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Taxa se va numi, taxă specială pentru promovarea imaginii comunităţii economice a municipiului Iaşi, prin intermediul Clubului de Fotbal Municipal -  Poli Iaşi şi a sportului de performanţă în sumă fixă de 40.000 lei/lună.

            Taxa prevăzută la al.1 se va plăti de către societăţile comerciale care îşi au sediu, reprezentanţe sau filiale pe raza municipiului Iaşi.

            Art.2 Taxa va fi achitată de către societăţile comerciale, lunar, la depunerea decontului T.V.A. la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi Administraţia Financiară a Municipiului Iaşi, iar acestea o vor vărsa în contul extrabugetar nr.___________.

            Se exceptează de la plată societăţile comerciale care se înregistrează în luna respectivă fără activitate.

            Art.3 Consiliul Local al Municipiului Iaşi va urmări prin reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie al Clubului de Fotbal  Municipal - Poli  Iaşi, modul de gestionare a fondurilor primite din taxă.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Curierul de Iaşi.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,

           George Carapanu                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.103

din 15 iunie 1998