Hotărârea nr. 102/1998

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."FIVE ANCHORS GROUP" S.R.L.în vederea construirii unui cartier de locuinţe de lux în zona Moara de Vânt

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.”FIVE ANCHORS GROUP” S.R.L.în vederea construirii unui cartier de locuinţe de lux în zona Moara de Vânt

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere oferta cu nr.22810/7.04.1998 a S.C.”FIVE ANCHORS GROUP” S.R.L., prin care se propune construirea unui cartier de locuinţe de lux în zona Moara de Vânt;

            In conformitate cu prevederile art.21 lit.x şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi art.12 lit.a din legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.Five - Anchors - Group S.R.L. în care sens terenul situat în Iaşi, zona Moara de Vânt, va fi pus la dispoziţia firmei care se obligă să construiască imobile de locuit şi spaţii comerciale în conformitate cu P.U.Z. aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Contractele de concesionare, încheiate încetează prin retragere, ca urmare a renunţării scrise, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contract.

            Cei care îşi exprimă în scris intenţia de a accepta, ca pe terenul concesionat să construiască imobile în conformitate cu P.U.Z. vor încheia cu societatea nominalizată la art.1 un precontract - concesiunea urmând a rămâne  în fiinţă. Cei care au autorizaţie de construcţie  îşi pot continua construcţia.

            Contractul va intra în vigoare după ratificare de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Art.3 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi cu semnarea contractului de asociere.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

            George Carapanu                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.102

din 15 iunie 1998