Hotărârea nr. 101/1998

HOTĂRÂRE privind instituirea taxei percepute de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi turiştilor ce se cazează în hotelurile din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei percepute de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi turiştilor ce se cazează în hotelurile din municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică;

            Având în vedere prevederile art.20, lit.f din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994 lege privind impozitele şi taxele locale;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu data prezentei hotărâri se instituie taxa specială  locală asociată activităţii hoteliere de către hotelurile de pe raza municipiului Iaşi, în valoare de 3.000 lei/zi/persoană cazată.

            Art.2 Sumele rezultate se fac venit la bugetul local şi vor fi depuse lunar în contul nr.210802304541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

            Art.3 Contractele deja încheiate se absolvă de această taxă.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Secretariat Tehnic pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

   George Carapanu                                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.101

din 15 iunie 1998