Hotărârea nr. 100/1998

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de inspector cu studii medii în post de inspector de specialitate cu studii superioare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post de inspector cu studii medii în

post de inspector de specialitate cu studii superioare

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere referatul Serviciului personal, salarizare, organizare,

            Avînd în vedere art.20 lit.d şI art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se transformă postul de inspector cu studii medii de la poziţia nr.90 din Statul de funcţii - Serviciul Amenajarea Teritoriului -  în postul de inspector de specialitate cu studii superioare.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului personal, salarizare pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

                     George Carapanu                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nr.100

din 15 iunie 1998