Hotărârea nr. 10/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie  1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995,a  Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei economice  înregistrat la nr.1472 din 12.01.1998, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei nr.61736 din 31.10.1997, de modificare a preţurilor - începând cu luna iulie 1997;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna noiembrie 1997;

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile  prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călătorie la R.A.T.C.Iaşi, alocat  cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare pentru luna noiembrie 1997 în sumă de 2.986.537.500 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate, conform legii ; invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, pentru luna noiembrie 1997 - în sumă de 371.305.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10

din 26 ianuarie 1998