Hotărârea nr. 98/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ASOCIATIEI PENTRU CONSERVAREA SI REEVALUAREA ESTETICA A MONUMENTELOR ISTORICE SI SITURILOR IASULUI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât  cea de locuinţă ASOCIATIEI PENTRU CONSERVAREA SI REEVALUAREA ESTETICA A MONUMENTELOR ISTORICE SI SITURILOR IASULUI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere scrisoarea Asociaţiei pentru Conservarea şi Reevaluarea Estetică a Monumentelor Istorice şi Siturilor Iaşului, cu sediul în Iaşi  -  Universitatea “Al.I.Cuza”, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii de reevaluare estetică, conservare şi protejare a monumentelor istorice şi siturilor din municipiul Iaşi,

            Având în vedere dispoziţiile art.86 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, prin care Consiliile Locale, pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societăţilor de binefacere sau de utilitate publică, recunoscute ca persoane juridice,

            Având în vedere lista spaţiilor disponibile pentru repartizare,  prezentată de DAFIS, prin care face cunoscută situaţia juridică şi fizică a spaţiului situat în Iaşi, pasaj Cuza Vodă nr.7,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Incepând cu data de 1.06.1997, se dă în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, ASOCIATIEI PENTRU CONSERVAREA SI REEVALUAREA ESTETICA A MONUMENTELOR ISTORICE SI SITURILOR DIN MUNICIPIUL IASI, spaţiul proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, stituat în pasajul Cuza Vodă nr.7, compus din două încăperi în suprafaţă totală de 19,46 mp.

            Art.2 Până la data de 20.06.1997, prin grija DAFIS, se vor efectua reparaţiile necesare aducerii în stare viabilă a spaţiului.

             Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată părţilor interesate prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

      Gheorghe Lungu                                         Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98

din 26 mai 1997