Hotărârea nr. 97/1997

H O T Ă R Â R E privind perceperea taxelor pentru eliberarea certificatelor de producător agricol şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind perceperea taxelor pentru eliberarea certificatelor de producător agricol şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului Registrul Agricol, prin care se propune perceperea unor taxe pentru eliberarea certificatelor de producător agricol cât şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor,

            Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, art.20 litera f din Legea nr.69/1991,

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor de producător cât şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor după cum urmează :

- certificatele de producător agricol în valoare de 15.000 lei,

- biletele de adeverire a proprietăţii animalelor în valoare de 10.000 lei.

            Art.2 Sumele încasate vor fi depuse în contul nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi consumate pentru procurarea de materiale necesare bunului mers al Primăriei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Registrul agricol.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

      Gheorghe Lungu                                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.97

din 26 mai 1997