Hotărârea nr. 96/1997

H O T Ă R Â R E privind perceperea unor tarife pentru recuperarea cheltuielilor materiale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind perceperea unor tarife pentru recuperarea cheltuielilor materiale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei economice - Birou preţuri şi tarife înregistrat la nr.24.950/15.05.1997, prin care se propune perceperea unor tarife pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate cu plastifierea unor acte emise de serviciile Primăriei,

            Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, Legii nr.72/1996 privind finanţele publice şi art.20 lit.f din Legea nr.69/1991,

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă tarifele, funcţie de format, pentru recuperarea c/val.cheltuielilor materiale ocazionate de  plastifierea unor acte emise de serviciile Primăriei, după cum urmează:

- Plastifierea pe ambele feţe format A4 - 8000 lei/buc.

- Plastifierea pe ambele feţe format A5 - 4000 lei/buc.

- Plastifierea pe ambele feţe format A6 - 3000 lei/buc.

Tarifele se vor indexa anual - ţinând cont de preţul materialelor.

            Art.2 Sumele încasate vor fi depuse în contul nr.50.04.02.45.41.580 deschis la Trezoreria Iaşi şi consumate pentru procurarea de materiale necesare bunului mers al Primăriei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

        Gheorghe Lungu                                            Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96

din 26 mai 1997