Hotărârea nr. 95/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea transformării postului de referent de la poz.51 din statul de funcţii în post de inspector cu studii superioare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transformării postului de referent de la  poz.51 din statul de funcţii în post de inspector cu studii superioare

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.20 lit.d) şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă transformarea postului de referent de la poz.51 din statul de funcţii al serviciilor publice locale în post de inspector cu studii superioare.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului personal - salarizare - organizare pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

                Gheorghe Lungu                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Nr.95

din 26 mai 1997