Hotărârea nr. 94/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru în cadrul Asociaţiei - "ORASE ENERGIE IN ROMANIA"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru în cadrul Asociaţiei - “ORASE ENERGIE IN ROMANIA”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea nr.101/24 octombrie 1994, prin care s-a aprobat asocierea municipiului Iaşi cu alte municipii şi oraşe din ţară la constituirea Asociaţiei - “ORASE ENERGIE IN ROMANIA”,

            Având în vedere procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei din 28 noiembrie 1996 de modificare a cuantumului cotizaţiei de membru şi adresa înregistrată sub numărul 18637/1995 privind înregistrarea ca persoană juridică a Asociaţiei O.E.R. prin Hotărârea nr.633/1995 a Judecătoriei Sibiu,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă plata sumei de 3.226.900 lei, reprezentând cotizaţia pe anul 1997 de membru în cadrul Asociaţiei “ORAŞE ENERGIE IN ROMANIA” în cuantum de 10 lei/locuitor/an în două tranşe semestriale (ultima până cel târziu 1 septembrie 1997) în contul de virament nr.451034034900100007, deschis la Banca Bancorex - Filiala Sibiu.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      S E C R E T A R,

     Gheorghe Lungu                                              Cons.Jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.94

din 26 mai 1997