Hotărârea nr. 93/1997

H O T Ă R Â R E ,privind colaborarea Primăriei Municipiului Iaşi cu Primăria oraşului Goteborg şi colaborarea Federaţiei Municipiilor din România cu Federaţia Oraşelor din Suedia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind  colaborarea Primăriei Municipiului Iaşi cu Primăria oraşului Goteborg şi colaborarea Federaţiei Municipiilor din România cu Federaţia Oraşelor din Suedia

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995,

          Având în vedere prevederile art.20 lit.x din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă colaborarea Primăriei Municipiului Iaşi cu Primăria oraşului Goteborg şi colaborarea Federaţiei Municipiilor din România cu Federaţia Oraşelor din Suedia.

          Art.2 O parte din cheltuieli vor fi suportate de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

         Pincu Kaiserman                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.93

din 16 mai 1997