Hotărârea nr. 92/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea ca domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să facă parte din delegaţia ce urmează a se deplasa la Universitatea Naţională Tehnică din Atena - Grecia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ca domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi, să facă parte din delegaţia ce urmează a se deplasa la Universitatea Naţională Tehnică din Atena - Grecia

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă ca domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi, facă parte din delegaţia municipiului Iaşi, care se deplasează  la Universitatea Naţională Tehnică din Atena - Grecia, pentru a participa la lucrările Congresului Internaţional “ATHENS SUMMIT’97”.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

         Pincu Kaiserman                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Nr.92

din 16 mai 1997