Hotărârea nr. 9/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea indicelui de indexare a tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile şi tarifele de concesionare pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri proprietate de stat şi aflate în administrarea Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea indicelui de indexare a tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile şi tarifele de concesionare pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri proprietate de stat şi aflate în administrarea Consiliului Local

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere raportul Biroului preţuri şi tarife avizat de Serviciul contencios înregistrat la nr.873/9.01.1997, prin care se solicită stabilirea indicelui de indexare pentru stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile şi tarifele de concesionare pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri,

          Având în vedere adresa Băncii Naţionale a României privind cursul dolarului SUA la 1 ianuarie 1996 şi 1 ianuarie 1997,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

          Art.1 Se aprobă indicele de indexare al tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile şi tarifele de concesionare pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri proprietate de stat şi aflate în administrarea Consiliului Local la valoarea de 1,57 rezultat din analiza ratei inflaţiei faţă de leul românesc în perioada 1.01.1996 şi 1.01.1997.

Indicele de inflaţie se aplică şi contractelor aflate în derulare (altele decât cele aflate sub incidenţa Legii nr.27/1994).

          Art.2 Biroul preţuri - tarife şi urmărirea şi încasarea chiriilor vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          S E C R E T A R,

     Valeriu Condurache                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.9

din 27 ianuarie 1997