Hotărârea nr. 89/1997

H O T Ă R Â R E privind concesionarea fără licitaţie a 517 61 mp teren situat în Bd.N.Iorga - zona Gării Nicolina la Direcţia Regională Vamală Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind concesionarea fără licitaţie a 517,61 mp teren situat în Bd.N.Iorga - zona Gării Nicolina la Direcţia Regională Vamală Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.6130/6.02.1997 a Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, prin care solicită concesionarea fără licitaţie a unei suprafeţe de 517,61 mp teren situat în vecinătatea proprietăţii sale, necesare întregirii suprafeţei pentru construcţia SEDIU D.R.V. şi VAMA IASI,

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale stabilite prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 şi prevederile Legii nr.50/1991 (republicată) art.12 şi 14,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de 517,61 mp, teren aflat în imediata vecinătate a proprietăţii Direcţiei Regionale Vamale Iaşi din Bd.N.Iorga - zona Gara Nicolina, în condiţiile art.12 şi 14 din Legea nr.50/1991.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Soc.Com. a Experţilor Tehnici Iaşi, la valoarea de 95,20 $/mp.

            Art.3 Redivenţa valorică este de 3,81 $/mp/an, respectiv 1972,1 $/an pentru 517,61 mp echivalent în lei la cursul zilei, când se încheie Contractul de concesionare.

            Art.4 Prin prezenta hotărâre se revocă H.C.L.nr.66/1997 privind asocierea Consiliului Local cu Direcţia Regională Vamală Iaşi.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de amenajare a teritoriului şi Direcţiei juridice.

           

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

                 Stefan Hanganu                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.89

din 6 mai 1997