Hotărârea nr. 88/1997

H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru S.C.EUROTIP SRL IASI cu sediul administrativ în Iaşi B-dul C.A.Rosetti nr.36

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind respingerea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru S.C.EUROTIP SRL IASI, cu sediul administrativ în Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr.36

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.12563/11.03.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la eşalonarea la plată a taxei de timbru pentru S.C.Eurotip SRL Iaşi,

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se respinge cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 166.970.128  lei, formulată de S.C.Eurotip SRL Iaşi, cu sediul administrativ în Iaşi, Bd.C.A.Rosetti nr.36.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T A R

        ing.Petru Focşa                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.88

din 23 aprilie 1997