Hotărârea nr. 87/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi Sos.Iaşi-Hlincea proprietatea S.C.ELECTRIC GRUP SA şi terenul din str.Grădinari proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, Sos.Iaşi-Hlincea, proprietatea S.C.ELECTRIC GRUP SA şi terenul din str.Grădinari, proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere solicitarea Serviciului de Administrare a pieţelor, oboarelor şi târgurilor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi avizul favorabil al S.C.ELECTRIC GRUP SA,

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi avizul favorabil dat de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Consiliului Local,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Terenul situat în Iaşi, Sos.Iaşi - Hlincea situat în vecinătatea Oborului de vite în suprafaţă de 1785,03 mp., cu o valoare de 129.292.400 lei, respectiv 72.431,50 lei/mp., proprietatea S.C.ELECTRIC GRUP SA devine proprietatea Consiliului Local, iar terenul din zona Grădinari, în suprafaţă de 610,35 mp., proprietatea Consiliului Local Iaşi, cu o valoare de 129.291.166 lei devine proprietatea S.C.ELECTRIC GRUP SA.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza efectuată de S.C.a Experţilor Tehnici Iaşi pentru cele 2 terenuri, aşa cum rezultă din art.1.

            Art.3 Contractul de schimb în formă autentică se va realiza prin grija Primarului şi a Serviciului de specialitate.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

                ing.Petru Focşa                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.87

din 23 aprilie 1997