Hotărârea nr. 86/1997

H O T Ă R Â R E privind interzicerea activităţii de depozit en-gross la parterul blocurilor de locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind interzicerea activităţii de depozit en-gross la parterul blocurilor de locuinţe,

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.p,t din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere prevederile Legii nr.137/1995 privind protecţia mediului - Cap.I art.5 lit.d şi art.6,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se interzice desfăşurarea activităţii de depozit en-gross la parterul blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi,

            Art.2 In termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri depozitele existente la parterul blocurilor de locuinţe îşi vor înceta activitatea, iar autorizaţiile de funcţionare vor fi revocate prin dispoziţia primarului municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Corpului de Control Primar, Corpului de Control Comercial, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Biroului de autorizarea activităţii private, Serviciului de arhitectură şi urbanism, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          S E C R E T A R,

            Petru Focşa                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 23 aprilie 1997