Hotărârea nr. 85/1997

H O T Ă R Â R E privind amplasarea de spaţii comerciale pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind amplasarea de spaţii comerciale pe raza municipiului Iaşi

 

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.50/1991 (republicată în 1996) privind autorizarea construcţiilor,

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 (cu modificările ulterioare),

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Amplasarea spaţiilor comerciale (construcţii provizorii) pe teritoriul municipiului Iaşi, este permisă numai cu avizul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi pe baza autorizaţiei eliberată de S.A.U.

            Art.2 Terenurile proprietate de stat pe care urmează se amplaseze construcţii provizorii cu destinaţie de spaţii comerciale se vor închiria prin licitaţie publică. Licitaţia va fi organizată prin grija primarului municipiului Iaşi. Amplasamentele pentru spaţiile comerciale vor fi avizate de Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului înainte de organizarea licitaţiei.

            Art.3 Avizele pentru utilităţi vor fi eliberate de către organizatorii licitaţiei iar taxele corespunzătoare vor fi incluse în preţul de participare la licitaţie.

            Art.4 Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit conform Legii nr.27/1994 privind impozite şi taxe locale cât şi a legislaţiei în vigoare.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la comunicarea în presa locală.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

       ing.Petru Focşa                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.85

din 23 aprilie 1997