Hotărârea nr. 84/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea demolării corpului B a imobilului din str.Colonel Langa nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea demolării corpului B a imobilului din str.Colonel Langa nr.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.14106/19.03.1997,  întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, însoţit de memoriul tehnic a imobilului situat în Iaşi, str.Colonel Langa nr.1 - Corp B, prin care se propune motivat demolarea acestuia,

            Având în vedere art.11 lit.b din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea construcţiilor coroborate cu dispoziţiile art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă demolarea imobilului proprietate de stat situat în Iaşi, str.Colonel Langa nr.1 - Corp B, deoarece prezintă pericol public de autodemolare.

            Art.2 Autorizaţia de demolare va fi eliberată de Serviciile de specialitate ale Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R,

         ing.Petru Focşa                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.84

din 23 aprilie 1997