Hotărârea nr. 83/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea în folosinţă a suprafeţei de 6200 mp teren situat în Iaşi - str.Grădinari nr.26 pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea în folosinţă a suprafeţei de 6200 mp teren situat în Iaşi - str.Grădinari nr.26 pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.4618/29.01.1997 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi, prin care cere schimbarea amplasamentului din str.Ciurchi, obţinut prin Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 29 iulie 1996, cu un altul în str.Grădinari - zona 2 Băieţi,

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar prin care se menţionează că nu poate aplica Hotărârea nr.30/29 iulie 1996 privind concesionarea fără licitaţie Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din cauza obiecţiunilor formulate de către Comunitatea Evreilor, propunând atribuirea în folosinţă, conform art.84 din Legea nr.69/1991 republicată a unei suprafeţe de 6200 mp. teren situat în str.Grădinari nr.26, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea construirii unei biserici, casă parohială şi o cantină de ajutor social,

            Luând în considerare obiecţiunile formulate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 31 martie 1997,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită pe termen limitat (30 ani) conform art.84 din Legea nr.69/1991, suprafaţa de 6200 mp teren situat în Iaşi, str.Grădinari nr.26 - Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru construirea unei biserici a unei case parohiale şi a unei cantine de ajutor social.

            Art.2 Ordinea de execuţie a investiţiei va fi :

a) biserică;

b) cantină de ajutor social;

c) casa parohială.         

            Art.3 Se revocă Hotărârea nr.30/29 iulie 1996, prin care se atribuie Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei suprafaţa de 2294 mp în str.Ciurchi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

                                                                                                           

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T A R,

             ing.Petru Focşa                                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.83

din 23 aprilie 1997