Hotărârea nr. 82/1997

H O T Ă R Â R E privind reactualizarea tarifelor la activitatea de spaţii verzi - flori în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea tarifelor la activitatea de spaţii verzi - flori în municipiul Iaşi

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile H.G.nr.412/1992, H.G.nr.206/1993 şi H.G.nr.45/1994,

            Având în vedere referatul Biroului de preţuri şi tarife,

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă tarifele calculate pentru activitatea de spaţii verzi - flori, conform anexelor.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

           

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR

                    ing.Petru Focşa                                                Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82

din 23 aprilie 1997