Hotărârea nr. 81/1997

H O T Ă R Â R E privind reactualizarea tarifelor pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi începând cu data de 1.05.1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea tarifelor pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi, începând cu data de 1.05.1997

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.412/1992, Hotărârii Guvernului nr.206/1993 şi nr.45/1994,

            Având în vedere referatul şi anexele înaintate de Biroul preţuri şi tarife,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1 Se aprobă tarifele calculate pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi -conform anexelor.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   S E C R E T A R,

       ing.Petru Focşa                                           Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Nr.81

din 23 aprilie 1997