Hotărârea nr. 80/1997

H O T Ă R Â R E privind instituirea unor taxe speciale pentru amenajarea şi întreţinerea pieţelor târgurilor şi oboarelor.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

           

H O T Ă R Â R E      

            privind instituirea unor taxe speciale pentru amenajarea şi întreţinerea pieţelor, târgurilor şi oboarelor.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei de Administrare Patrimoniu,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.f din Legea nr.69/1991,  

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozite şi taxe locale,

            În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1. Se aprobă următoarele taxe:

                  a) taxă prestări servicii utilităţi (spălare, curăţenie, dezinfectare etc.) privind folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi a altor spaţii din pieţe, târguri şi oboare - 300 lei/mp

                  b) taxa de închiriere cântare - 3.000 lei/zi

                  c) taxă prestări servicii utilităţi (curăţenie, spălare, dezinfectare) privind intrarea bazar, talcioc, târgul de maşini - 300 lei    

                  d) taxă folosire W.C. - 300 lei

            Art.2. Se aprobă reducerea taxei pe valoarea mărfii de la 10% la 5% pentru atragerea în pieţe de producători agricoli din alte zone care aduc produse de sezon.

            Art.3. Prin prezenta hotărâre se modifică taxele prevăzute în H.C.L. nr.56/1996 la art.2 pct.6 şi art.2 pct.4.

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Administrare Patrimoniu - Serviciul Pieţe pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

       ing.Petru Focşa                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.80

din 23 aprilie 1997