Hotărârea nr. 8/1997

H O T Ă R Â R E privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor imobile şi terenuri

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor imobile şi terenuri

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere Hotărârea Consiliului Local, privind înfiinţarea Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat şi modalităţile de constituire a patrimoniului acestuia,

          Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat prin care propune trecerea imobilelor şi terenurilor aflate în evidenţa Administraţiei Financiare şi nerevendicate în patrimoniul privat al Consiliului Local conform anexei,

          Având în vedere art.24 şi 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului  Iaşi a unor imobile şi terenuri conform anexei.

          Art.2 Spaţiile de locuit cât şi terenurile  vor fi închiriate actualilor locatari.

          Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

     Valeriu Condurache                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 27 ianuarie 1997