Hotărârea nr. 79/1997

H O T Ă R Â R E privind instituirea unor taxe speciale pentru amenajarea şi întreţinerea plajei Nicolina

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind instituirea unor taxe speciale pentru amenajarea şi întreţinerea plajei Nicolina

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţieie de administrare patrimoniu,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozite şi taxe locale,

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă taxele pentru buna funcţionare a plajei Nicolina după cum urmează:

- intrarea persoanelor pe plajă                                       2.000 lei/persoană

- intrarea pensionarilor pe plajă                                     1.000 lei/persoană

- nămol preambalat la pungă 300g                                 1.000 lei/buc.

- închirieri umbrele                                                        1.000 lei/oră

- închirieri şezlonguri                                                     1.000 lei/oră

- închirieri jocuri (table, şah, remy)                                  500 lei/oră

- cântărire persoane                                                        300 lei

            Art.2 Sumele rezultate vor fi depuse în contul nr.5004064541580 deschis la Trezoreria Iaşi,  în scopul amenajării plajei Nicolina.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de administrare patrimoniu, Direcţiei economice.

           

           

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

                      Petru Focşa                                          Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.79

din 23 aprilie 1997