Hotărârea nr. 78/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.131/1995

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

                                                           

                                                              H O T Ă R Â R E

                                 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.131/1995

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători privind modificarea componenţei comisiei,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.131/1995 privind componenţa  comisiei pentru stabilitatea versanţilor alunecători în municipiul Iaşi, care va funcţiona în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, fiind coordonată de Direcţia Tehnică,  după cum urmează :

                        -Preşedinte - ec.Vasile Dumitriu - Viceprimarul municipiului Iaşi

                        - Vicepreşedinte - ing.Radu Onofrei - Director Direcţia Tehnică

                        - Membri :

                        - prof.Tudor Silion - Universitatea Tehnic㠓Gh.Asachi”

                        - prof.Paulica Raileanu - Universitatea Tehnic㠓Gh.Asachi”

                        - prof.Anghel Stanciu - Universitatea Tehnic㠓Gh.Asachi”

                        - Inginer de specialitate  - S.C.Habitat Proiect S.A.

                        - Sef Serviciu Direcţia Tehnică - Consiliul Judeţean Iaşi

                        - Director  - S.C.Habitat Proiect S.A.

                        - Inginer de specialitate - S.C.Habitat Proiect S.A.

                        - Sef Serviciu Amenajarea Teritoriului  - Consiliul Local Iaşi

                        - Arhitect Sef  - Consiliul Local Iaşi

                        - Director tehnic -  S.C.C.C.F.Iaşi

                        - Inginer Sef - S.C.C.C.F. Filiala Iaşi

                        - Director - Agenţia pentru protecţia mediului Iaşi

                        - Director  - R.A.Romsilva

                        - Sef Stat Major Protecţie Civilă

                        - Director general - S.C.C.C.F.Iaşi

                        - Director - R.A.J.A.C.Iaşi

                        - Director  - E.G.Ape Iaşi

                        Secretariat :

                        - ing.Nicolae Hrap - S.C.Habitat Proiect S.A.

                        - sing.Corneliu Bart - Sef Birou Consolidări Versanţi - Consiliul Local Iaşi

                        - ing.Irina Serediuc - Inspector de specialitate - Consiliul Local Iaşi

                        Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Biroului consolidări versanţi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           S E C R E T A R,

           Petru Focşa                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.78

din 23 aprilie 1997