Hotărârea nr. 77/1997

H O T Ă R Â R E privind alocarea în regim de urgenţă de fonduri de la bugetul local pentru oprirea fenomenelor de alunecare semnalate pe versanţii municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                  

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind alocarea în regim de urgenţă de fonduri de la bugetul local pentru oprirea fenomenelor de alunecare semnalate pe versanţii municipiului Iaşi

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având  în vedere Referatul tehnic al  Direcţiei tehnice a Consiliului Local Iaşi, precum şi măsurile ce trebuiesc luate pentru oprirea fenomenelor de alunecare declanşate pe versanţii municipiului, începând cu toamna anului 1996;

            Având în  vedere procesul-verbal încheiat în 22.01.1997 în cadrul şedinţei Comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători;

            Având în vedere caracterul evolutiv şi amploarea fenomenului de alunecare, ce poate duce la demolări de imobile, pierderi de vieţi omeneşti, distrugeri de obiective social-culturale, economice, edilitare, etc.;

            În temeiul prevederilor art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local, pentru elaborarea de studii, proiecte şi execuţia de lucrări strict necesare opririi fenomenului de alunecare, în funcţie de periculozitatea şi amploarea acestuia.

            Art.2 Ordinea  de prioritate a lucrărilor de proiectare şi execuţie, precum şi repartizarea fondurilor va fi stabilită de preşedintele Comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători şi de directorul Direcţiei tehnice al Consiliului Local Iaşi, ţinând cont de concluziile stabilite în cadrul şedinţelor comisiei mai sus amintite, în mod permanent.

            Art.3 Elaborarea de studii şi proiecte pentru lucrările de consolidare se încredinţează S.C.HABITAT PROIECT S.A., iar execuţia acestora se încredinţează S.C.CONSTRUCTII CĂI FERATE S.A.

            Art.4 R.A.CITADIN va asigura forţa de muncă necesară execuţiei lucrărilor de întreţinere consolidări versanţi, la solicitarea preşedintelui Comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători şi a directorului Direcţiei tehnice a Consiliului Municipal Iaşi. Formaţia de lucru va fi dimensionată în funcţie de amploarea fenomenului de alunecare, iar plata lucrărilor executate se va face în regie.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice  - Biroul Consolidări Versanţi.

                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR,

         ing.Petru Focşa                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici           

 

 

 

 

 

Nr.77

din 23 aprilie 1997